Synektik S.A. streszczenie śródrocznego sprawozdania finansowego

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku wskazuje na znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody ogółem wzrosły o 71%, z 209 477 628,67 PLN do 358 998 766,30 PLN. Ten wzrost jest głównie spowodowany zwiększeniem sprzedaży towarów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Zysk netto Grupy również znacznie wzrósł, osiągając poziom 46 903 424,10 PLN, co stanowi wzrost o 103% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura aktywów Grupy Kapitałowej uległa pewnym zmianom. Aktywa trwałe wzrosły o 8%, głównie z powodu zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych, natomiast aktywa obrotowe wzrosły o 7%. Znaczący wzrost odnotowano w wartości zapasów (o 44%) oraz należności handlowych (o 10%).

Zobowiązania Grupy Kapitałowej nieznacznie wzrosły o 1%, przy czym wzrost zobowiązań krótkoterminowych skompensowany został spadkiem zobowiązań długoterminowych.

Kapitał własny Grupy Kapitałowej wzrósł o 15%, głównie dzięki wzrostowi zysków zatrzymanych. Wartość księgowa jednej akcji wzrosła z 15,73 PLN na 30 września 2023 r. do 18,10 PLN na 31 marca 2024 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazuje, że Grupa Kapitałowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, ale odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Ogólnie rzecz biorąc, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku przedstawia pozytywny obraz sytuacji finansowej Grupy, charakteryzujący się znacznym wzrostem przychodów i zysku netto.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *