PZU S.A. sprawozdanie za pierwszy kwartał 2024

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU za pierwszy kwartał 2024 roku przedstawiono następujące kluczowe wnioski:

Wyniki finansowe:

 • Zysk netto Grupy PZU za pierwszy kwartał 2024 roku wyniósł 2 885 mln zł, co stanowi wzrost o 12,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 9,0% do 1 254 mln zł.
 • ROE (zwrot na kapitale własnym) przypadający jednostce dominującej wyniósł 16,4%, co jest wynikiem niższym o 0,8 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik ROE (aROE) wyniósł 17,1%, co oznacza spadek o 1,7 p.p.
 • Przychody z ubezpieczeń wzrosły o 9,6% do 7 012 mln zł, głównie dzięki wzrostowi w segmentach ubezpieczeń masowych majątkowych, korporacyjnych majątkowych, grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie oraz w krajach bałtyckich.
 • Koszty usług ubezpieczeniowych spadły o 688 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ale po uwzględnieniu kwot należnych od reasekuratorów wzrosły o 12,0%. Zmiana ta wynikała z różnych czynników w poszczególnych segmentach działalności.
 • Przychody i koszty finansowe z ubezpieczeń pozostały na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, wynosząc -484 mln zł.
 • Dochody z działalności lokacyjnej wzrosły do 5 135 mln zł, głównie dzięki wyższym przychodom odsetkowym w działalności bankowej.
 • Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 10,4% do 3 770 mln zł, co jest wynikiem poprawy wyników w segmencie bankowym, ubezpieczeniach korporacyjnych majątkowych, grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie oraz inwestycjach. Jednocześnie odnotowano niższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych majątkowych.

Zmiany w strukturze Grupy PZU:

 • Grupa PZU nabyła PG TUW i PG TUWnŻ, co przyczyniło się do zwiększenia przypisu składki i wartości zarządzanych aktywów.
 • Nowo zarejestrowany fundusz inPZU Puls Życia 2070 został objęty konsolidacją.

Kapitał własny:

 • Kapitał własny Grupy PZU wzrósł do 63 255 mln zł na 31 marca 2024 roku, co stanowi wzrost zarówno kapitałów przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej, jak i udziałów niekontrolujących.
 • Suma kapitałów i zobowiązań wzrosła o 15 076 mln zł do 482 969 mln zł, głównie z powodu wzrostu zobowiązań wobec klientów z tytułu depozytów, zobowiązań z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia.

Ryzyka i niepewności:

 • Grupa PZU zidentyfikowała szereg czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na jej przyszłe wyniki, w tym ryzyka makroekonomiczne i geopolityczne (np. wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, wysoka inflacja), prawno-regulacyjne (np. zmiany w regulacjach dotyczących ubezpieczeń i bankowości) oraz rynkowe (np. zmiany w zachowaniach klientów, wzrost kosztów szkód).

Pozostałe informacje:

 • Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące zmian w zakresie konsolidacji, udziałów niekontrolujących, wyników poszczególnych segmentów działalności, zdarzeń jednorazowych, rezerw, transakcji z podmiotami powiązanymi oraz innych istotnych kwestii.

Ogólnie rzecz biorąc, Grupa PZU odnotowała solidne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2024 roku, ale jednocześnie stoi przed szeregiem wyzwań i niepewności związanych z otoczeniem makroekonomicznym, regulacyjnym i rynkowym.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *